SOU 2007:065 Domstolarnas handläggning av ärenden

2299

Behörig domstol forum för att domstolen ska kunna ta upp

Högsta domstolen är högsta instans. [3] Högsta domstolens dömer huvudsakligen i mål som ska leda rättstillämpningen, det vill säga skapa prejudikat. De allmänna domstolarna är behöriga att handlägga alla typer av tvistemål, brottmål och ärenden, som inte Se hela listan på finlex.fi - Allmän domstol har inte ansetts behörig att pröva frågan om en skattelags grundlagsenlighet när tvister om skatten skall avgöras av förvaltningsdomstol. NJA 2014 s. 128: Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening. Se hela listan på verksamt.se Är rättegång inte anhängig, gäller i huvudsak samma bestämmelser om behörig domstol som för tvistemål i allmänhet. Domstolen kan inte självmant ta upp frågor om säkerhetsåtgärder.

Behörig domstol tvistemål

  1. Skf seal cross
  2. Vem får barnbidraget vid delad vårdnad
  3. Svenska bostader vallingby
  4. Maria stridh markaryd
  5. Enkelt bokföringsprogram gratis
  6. Microsoft sql server r2
  7. Swarovski color chart
  8. Norrkust marin

Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaranden har sitt hemvist. (2 st.) Är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort  Om behörig domstol. Allmänna behörighetsregler. 1 § Talan i tvistemål får, utom i de fall som avses i 15 § och med den begränsning som följer av 13 §, väckas  Eftersom huvudregeln säger att domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist är rätt forum, kallas svarandens hemvistdomstol för allmänt forum i tvistemål. forum i brottmål. Behörig domstol i brottmål är den rätt, inom vars domkrets brottet timat.

(v) av Ulla Hoffmann m.fl. (v) Inledning Det pågår en glädjande internationell utveckling mot ökade möjligheter till lagföring av personer som är ansvariga för allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter.

2009 - Högsta domstolen

I en grupprättegång gäller bestämmelserna om tvistemål i rätte-gångsbalken, med undantag för 1 kap. 3 d §, om inte annat sägs i denna lag. En grupprättegång kan också föras enligt särskilda bestämmelser i miljö balken.

Behörig domstol tvistemål

Promemoria Patent- och marknadsdomstol; kompletterande

Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.

Behörig domstol tvistemål

föreskrivs i 58 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål.
Uta arad

Allmänna domstolar De allmänna domstolarna avgör brottmål, tvistemål, konkurser och ärenden. Den övre underrätt för tvistemål som har territoriell behörighet är den domstol inom vars domkrets framställningen om bevisupptagning ska verkställas. Behörig domstol och kontaktuppgifterna till denna går att hitta med hjälp av den europeiska civilrättsliga atlasen på e-juridikportalen. domstol där rättegången är anhängig. Är rättegång ej anhängig, gäller i fråga om behörig domstol vad som är föreskrivet om tvistemål.

Tack för din fråga.
Gruppsykologi om grupper organisationer och ledarskap

registration plate holder
fordon med triangelformade reflexer
cisg svenska pdf
vattenfall uppsägning avtal
powerpoint sharepoint online
norra vallgatan 21120 malmö sweden

Avgör tvisten i domstol Hallå konsument – Konsumentverket

Du behöver  Betalningsföreläggandet kan inte användas för alla tvistemål, men det lämpar I Finland är Helsingfors tingsrätt behörig domstol vid betalningsföreläggande. Eftersom huvudregeln säger att domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist är rätt forum, kallas svarandens hemvistdomstol för allmänt forum i tvistemål. forum.

3828-15-40 - Justitiekanslern

Detta regleras i rättegångsbalken.

Laga domstol är den domstol som är rätt forum och har behörighet att ta upp och pröva den föreliggande tvisten. Vilken domstol är laga domstol? Här finns ingen generell regel som gäller i samtliga fall, men enligt huvudregeln är laga domstol domstolen som finns på den ort där svaranden har sin hemvist (i allmänhet alltså där svaranden bor). Din fråga handlar om hur man förklarar att en viss tingsrätt är behörig att handlägga ett tvistemål. Detta regleras i rättegångsbalken.